Nuachtlitir #41: Márta 2018

Tionól Gaeilge UCD á reáchtáil arís i mbliana


Mar gheall ar an rath a bhí ar Thionól Gaeilge UCD 2017, tá cinneadh déanta ag Bord na Gaeilge san Ollscoil sin an t-imeacht a reáchtáil arís i mbliana, ag tús mhí Iúil. Beidh an scoil samhraidh seo, atá á heagrú arís i gcomhar le Gaelchultúr, ar siúl ó mhaidin Dé Luain, 2 Iúil, go dtí am lóin Dé hAoine, 6 Iúil, ar champas Belfield agus beidh ranganna teanga, léachtaí agus imeachtaí sóisialta ar siúl lena linn.


“D’éirigh thar barr leis an gcéad Tionól anuraidh,” a deir bainisteoir an tionscadail, Clár Ní Bhuachalla ó Bhord na Gaeilge UCD. “Bhí sé mar sprioc againn 50 duine a mhealladh chuige ach d’fhreastail suas le 70 duine air sa deireadh. Bhí an t-aiseolas a fuaireamar an-dearfach go deo – thaitin an meascán de ranganna ag leibhéil éagsúla, léachtaí ar réimse topaicí agus imeachtaí cultúrtha san oíche leis na rannpháirtithe agus dúirt go leor acu go raibh sé i gceist acu filleadh ar an Tionól i mbliana.”Tá Tionól Gaeilge UCD dírithe ar dhaoine fásta in Éirinn agus thar lear ar spéis leo an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach. Beidh sé an-oiriúnach do mhic léinn atá ag plé leis an nGaeilge nó leis an Léann Éireannach, sa tír seo agus i dtíortha eile.


Le linn an Tionóil, beidh ranganna teanga ar siúl gach lá, Luan go hAoine, ó 9.30am go 1.00pm. Déanfar na ranganna seo a thairiscint ag cúig leibhéal le cinntiú go ndéanfar freastal ar dhaoine a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu, mar aon leosan nach bhfuil ach beagán den teanga acu.


Beidh léachtaí ar siúl tar éis lóin, Luan go Déardaoin, ina ndíreofar ar ghnéithe éagsúla den Ghaeilge agus den chultúr Gaelach – an fhoclóireacht, cuir i gcás, an litríocht agus dírbheathaisnéisí na Gaeilge. I measc léachtóirí na bliana seo, beidh Regina Uí Chollatáin, Alan Titley, Máirín Nic Eoin agus Seán Ó Cuirreáin, an t-iarChoimisinéir Teanga. Beidh deis ag na rannpháirtithe freastal ar leagan Gaeilge nó ar leagan Béarla de gach léacht; tabharfaidh an léachtóir an chaint i dteanga amháin ar dtús, ansin, tar éis sosa, sa teanga eile. Beidh imeachtaí cultúrtha ar siúl gach tráthnóna chomh maith.


De bhrí go mbeidh roinnt de rannpháirtithe an Tionóil ag fanacht oíche sa bhreis arís i mbliana, tá imeacht roghnach á reáchtáil tráthnóna Dé hAoine, is é sin, turas treoraithe ar Chnuasach Bhéaloideas Éireann. Thaitin an t-imeacht áirithe sin go mór leosan a bhí i láthair aige anuraidh.


Seo iad na roghanna a bheidh ann ó thaobh lóistín de:

Rogha 1 - Imeachtaí uile an Tionóil, gan lóistín: €250 (€200 do mhic léinn)

Rogha 2 - Imeachtaí uile an Tionóil, mar aon le lóistín leaba agus bricfeasta (cúig oíche): €600 (€450 do mhic léinn).
Ar champas UCD a chuirfear an lóistín ar fáil, ón Domhnach go dtí an Aoine.

Níl ach líon teoranta seomraí ar fáil, mar sin moltar dóibhsean ar mian leo fanacht ar champas Belfield le linn an Tionóil an lóistín a chur in áirithe go luath.


Chun áit a chur in áirithe ar an Tionól, ní mór an táille iomlán a íoc roimh ré. Is féidir an íocaíocht a dhéanamh ar líne ag www.ucd.ie/bnag/ga/cursaiseirbhisi/tionolgaeilgeucd/ nó is féidir seic a sheoladh chuig:

Bord na Gaeilge, Seomra L508, Foirgneamh na Leabharlainne, UCD, Belfield, Baile Átha Cliath 4.

Tá clár iomlán Thionól UCD agus sonraí eile i dtaobh na scoile le fáil i mbróisiúr an Tionóil – chun teacht air, cliceáil anseo.


Is féidir teacht ar eolas breise freisin ach teagmháil a dhéanamh le Clár Ní Bhuachalla nó le Ashling Harteveld ó Chlár Idirnáisiúnta Bhord na Gaeilge san ollscoil trí ghlaoch ar (01) 716 7387 nó scríobh chuig oifigeach.gaeilge@ucd.ie.