Nuachtlitir #40: Meán Fómhair 2017

Dianchúrsa lae dóibhsean a bhfuil spéis acu sa bhunmhúinteoireacht


Má tá tú tar éis cur isteach ar an Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas nó fiú má tá rún agat sin a dhéanamh san am atá romhainn, seans maith gur gá duit ullmhúchán a dhéanamh don agallamh Gaeilge. Más gá, seans gur mhaith leat freastal ar an Dianchúrsa Ullmhúchán Aon Lae d’Agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (Bunmhúinteoireacht), a bheidh ar siúl i gceanncheathrú Ghaelchultúir ó 10.00am go 4.30pm ar an 23 Meán Fómhair.


Tabharfaidh an cúrsa seo deis duit do chuid scileanna labhartha a fhorbairt agus cur leis an stór focal atá agat agus plé a dhéanamh ar na hábhair chainte is lárnaí don agallamh. Tá an cúrsa oiriúnach ó thaobh caighdeáin de do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, roinnt mhaith blianta ó shin, b’fhéidir. Tuigeann siad go leor den teanga ach is beag deis a bhí acu í a úsáid le blianta beaga anuas. Tá an bhéim ar scileanna labhartha agus éisteachta ach tugtar deiseanna do na rannpháirtithe an teanga a léamh agus a scríobh chomh maith. Déantar an ghramadach a mhúineadh i gcomhthéacs, de réir mar atá sí ag teastáil.


Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa eolas a chur ar fáil do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas:

• tús maith a chur leis an agallamh, rud a chuirfidh ar a suaimhneas iad, agus a rachaidh i bhfeidhm ar na hagallóirí

• briathra a úsáid i gceart

• freagraí fada, ina bhfuil scoth na Gaeilge, a thabhairt ar cheisteanna a thagann chun cinn go minic san agallamh

• freagraí a thabhairt atá cruinn ó thaobh na gramadaí de.

“Reáchtálaimid go leor cúrsaí éagsúla a bhíonn dírithe ar dhaoine atá ag ullmhú don agallamh agus bíonn an-éileamh orthu, an Dianchúrsa Aon Lae ina measc,” a deir Niamh Ní Chadhla, Bainisteoir Pleanála agus Tionscadal Ghaelchultúir. “De bharr go mbíonn an cúrsa ar siúl ar an Satharn, bíonn deis ag daoine i ngach cearn den tír freastal air.


“Bíonn na daoine a thugann faoin gcúrsa ag staideanna éagsúla den phróiseas ullmhúcháin – bíonn go leor cleachtaidh déanta ag cuid acu cheana féin ach bíonn daoine eile ag tús an phróisis ullmhúcháin. Uaireanta eile tugann daoine faoin gcúrsa a bhfuil go leor machnaimh agus staidéir déanta acu ar cheisteanna agallaimh ach nach bhfuair deis a bheith ag caint le daoine eile.”


Amhail cúrsaí Ghaelchultúir ar fad, úsáidtear cur chuige cumarsáideach sa chúrsa agus bíonn neart deiseanna cainte ag na rannpháirtithe i mbeirteanna agus i ngrúpaí i rith an lae.


Bíonn fáil ag rannpháirtithe an chúrsa seo freisin ar chúrsa ar líne, Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (Bunmhúinteoireacht), ar feadh trí mhí. Tá naoi n-aonad éagsúla i gceist sa chúrsa, agus tá gach ceann acu dírithe ar thopaic faoi leith a d’fhéadfadh teacht chun cinn san agallamh.


Tá an bhéim ar fad sa chúrsa ar líne ar na rannpháirtithe a ullmhú le bheith in ann dul i ngleic leis na topaicí a thagann chun cinn de ghnáth san agallamh. Múintear stór focal agus frásaí úsáideacha, agus cuirtear neart comhráite samplacha ar fáil freisin. Tá comhaid fuaime ag dul le gach cuid den chúrsa go mbeidh rannpháirtithe in ann dul i dtaithí ar fhuaimeanna na teanga arís.


I ngach aon aonad freisin tugtar eolas tábhachtach maidir leis an teanga, agus tarraingítear aird na rannpháirtithe ar na peacaí marfacha, ó thaobh na teanga de, a dhéantar go minic sna hagallaimh agus ba cheart a sheachaint, más féidir é. Is féidir triail a bhaint as aonad samplach den chúrsa ar líne ach cliceáil anseo.


Má tá tuilleadh eolais uait faoin Dianchúrsa Ullmhúchán Aon Lae, is féidir leat ríomhphost a chur chuig eolas@gaelchultur.com, nó glaoch ar 1890 252 900 nó ar (01) 484 5220.


Is féidir áit a chur in áirithe anois ar www.gaelchultur.com nó trí scairt a chur ar cheann de na huimhreacha teileafóin sin thuas.