Nuachtlitir #39: Iúil 2017

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil bronnta ar mhic léinn i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath


Tá an-tóir ar an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (TGG) le blianta beaga anuas agus tá Gaelchultúr tar éis an cúrsa a reáchtáil in áiteanna éagsúla ar fud na tíre, Maigh Eo, Ros Comáin, Lú agus Cill Dara ina measc. Ag deireadh gach cúrsa de chuid an TGG, reáchtáiltear ócáid bronnta teastas agus i mBaile Átha Cliath agus i nGaillimh a bhí na cinn is déanaí ar siúl, ag tús mhí na Bealtaine.


Ag imeacht a bhí ar siúl in ionad Ghaelchultúir i mBaile Átha Cliath ar an 4 Bealtaine, bhronn Aodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir na Gaeilge sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, teastais ar ghrúpa mac léinn ó réimse leathan eagraíochtaí stáit a bhí tar éis an TGG a dhéanamh ag Leibhéil 3–6, agus orthusan a raibh cúrsa ullmhúcháin an TGG díreach críochnaithe acu. Bhí na mic léinn sin tar éis freastal ar chúrsa deich seachtaine i nGaelchultúr agus tugadh ardmholadh dóibh ar fad ag an ócáid as a ndúthracht agus as an dul chun cinn a bhí déanta acu ó thosaigh an cúrsa. Tugadh moladh faoi leith do rannóga traenála agus Gaeilge na n-eagraíochtaí ina raibh siad ag obair as an tréaniarracht a bhí déanta acu úsáid na Gaeilge a spreagadh agus a chur chun cinn i measc na foirne.


“Tá sé mar sprioc againn, i gcás an TGG, daoine a mhealladh i dtreo na teanga agus an misneach agus an mhuinín a thabhairt dóibh le hí a úsáid – go sóisialta agus san ionad oibre,” a dúirt Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir, ag labhairt dó le linn na hócáide. “Is lucht gnó muid, gan amhras, ach is lucht cúise go smior muid fosta atá ag iarraidh grá don teanga a mhúscailt i ndaoine agus dearcadh níos dearfaí a chothú ina leith. Tá moladh mór tuillte ag na mic léinn ar fad a bhfuil an TGG bainte amach acu, agus tugann a ndíograis agus a dtiomantas dóchas dom go dtiocfaidh an lá nuair a bheidh sé i bhfad níos fusa seirbhís ar ardchaighdeán trí Ghaeilge a fháil ó eagraíochtaí stáit.”


Is é Gaelchultúr an soláthraí atá roghnaithe ag Foras na Gaeilge chun cúrsaí oiliúna a chur ar fáil don earnáil phoiblí agus ghabh Éamonn Ó Dónaill buíochas leis an bhForas as an tacaíocht leanúnach atá curtha ar fáil acu don TGG ó cuireadh tús leis in 2012.

Aodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir na Gaeilge sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, ag bronnadh teastais ar dhuine de na mic léinn.

Ar an lá céanna (an 4 Bealtaine) is a bhí an ócáid bronnta thuas ar siúl, reáchtáladh imeacht den chineál céanna i gComhairle Cathrach na Gaillimhe. Ag an ócáid sin bhronn an Comhairleoir Noel Larkin, Méara Chathair na Gaillimhe, teastais ar bhaill foirne de chuid na Comhairle, agus ar bhaill foirne de chuid na Roinne Coimirce Sóisialaí i nGaillimh a thug faoin gcúrsa in éineacht leo. Is é seo an chéad uair a tháinig dhá eagraíocht éagsúla le chéile le cúrsa de chuid an TGG a reáchtáil.
An Comhairleoir Noel Larkin, Méara Chathair na Gaillimhe, a bhronn teastais ar mhic léinn ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus ón Roinn Coimirce Sóisialaí a bhain an TGG amach.

Go dtí seo, tá breis agus 800 duine ó níos mó ná 60 eagras, idir ranna stáit, chomhairlí áitiúla agus eagrais eile de chuid na hearnála poiblí, tar éis an TGG a dhéanamh. Tá Gaelchultúr dóchasach go dtabharfaidh timpeall 250 duine faoin gcúrsa an fómhar seo, in ionad na heagraíochta i lár chathair Bhaile Átha Cliath, taobh istigh d’eagrais in áiteanna éagsúla sa tír agus ar líne chomh maith.


Más mian leatsa tuilleadh eolais a fháil faoin TGG agus faoi na modhanna éagsúla seachadta atá ar fáil i gcás an chúrsa nó más mian leat measúnú saor in aisce a sceidealú duit féin nó don fhoireann i d’ionad oibre (is cuma cén áit sa tír a bhfuil tú), tabhair cuairt ar gaelchultur.com, glaoigh ar Michelle Seoighe, Feidhmeannach Margaíochta Ghaelchultúir, ag an uimhir (01) 484 5225 nó seol teachtaireacht ríomhphoist chuig michelle@gaelchultur.com.


Agus ná déan dearmad gur féidir measúnú a sceidealú ag am ar bith, fiú mura bhfuil sé i gceist agat tabhairt faoi chúrsa go ceann roinnt míonna eile.