Nuachtlitir #39: Iúil 2017

An Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán bronnta ar an tríú grúpa mac léinn


Ag searmanas a bhí ar siúl i dTeach an Ardmhéara i mBaile Átha Cliath, Dé Sathairn, an 29 Aibreán, bronnadh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ar an tríú grúpa mac léinn a thug faoin gcúrsa le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr. Dhá mhac léinn déag ar fad a bhí sa tríú grúpa seo agus tá an cháilíocht atá bainte amach acu ag leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ).


Is é Coláiste na hÉireann an chéad choláiste tríú leibhéal lán-Ghaeilge agus bunaíodh é i samhradh na bliana 2013 tar éis do Chomhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna (HETAC) stádas mar institiúid tríú leibhéal a bhronnadh ar Ghaelchultúr. Cuireadh tús leis an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán i mí Mheán Fómhair an bhliain sin agus rinne an chéad ghrúpa mac léinn a gcuid scrúduithe ceann cúrsa i mí na Nollag 2014.
An tríú grúpa mac léinn ar éirigh leo an Dioplóma Iarchéime san Aistriúcháin
a bhaint amach, in éineacht le léachtóirí an chúrsa

Ag labhairt dó le linn na hócáide bronnta, dúirt Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir: “Chuir muid béim láidir ón tús ar an teicneolaíocht agus ar an ríomhfhoghlaim, agus d’fhéach muid le cur chuige nuálach a úsáid i dtaca le seachadadh an chúrsa a rachadh chun sochair do na rannpháirtithe agus a d’éascódh an fhoghlaim. Tá súil againn go bhfuil éirithe linn na spriocanna seo go léir a chuir muid romhainn a bhaint amach.


“Is cúis áthais dúinn go bhfuil sibhse, an tríú grúpa mac léinn dár gcuid, i ndiaidh an cháilíocht seo a bhaint amach. Agus is cúis mhisnigh agus bhróid dúinn gur éirigh linn iarrthóirí den chéad scoth a mhealladh chuig an chúrsa arís ó gach cearn den tír – Loch Garman, Cill Chainnigh, Dún na nGall agus Béal Feirste san áireamh – mar aon le hiarrthóirí atá ag cur fúthu i Lucsamburg, sa Bheilg agus san Ísiltír.”


An phearsa theilifíse agus láithreoir raidió le Raidió na Gaeltachta, Bláthnaid Ní Chofaigh, a bhí mar aoichainteoir ag searmanas bronnta na bliana seo. Labhair sí faoin tslí ar fhill sí féin ar an oideachas tríú leibhéal le déanaí agus faoin tábhacht a bhaineann leis an nGaeilge ina saol pearsanta agus ina saol gairmiúil araon, agus rinne sí comhghairdeas leis na hiarchéimithe nuacháilithe a bhí os a comhair amach.


Maireann cúrsa an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán trí sheimeastar ar fad. Tá sé dírithe orthu siúd a bhfuil cumas maith acu sa Ghaeilge cheana féin ach ar mhaith leo scileanna aistriúcháin a fhoghlaim nó cur lena scileanna sa réimse sin. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil – múinteoirí agus iriseoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Téann an cúrsa chun sochair freisin dóibhsean ar spéis leo post a bhaint amach mar aistritheoir, mar riarthóir nó mar dhlítheangeolaí in institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh.
An craoltóir Bláthnaid Ní Chofaigh i mbun óráide ag bronnadh
an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán

Thosaigh an ceathrú grúpa mac léinn an cúrsa san fhómhar anuraidh agus beidh an cúigiú grúpa ag dul ina bhun i mí Mheán Fómhair i mbliana.


Tá tuilleadh eolais le fáil faoin Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ach cliceáil anseo. Is féidir teacht ar eolas breise freisin ach glaoch ar (01) 484 5220 nó scríobh chuig eolas@gaelchultur.com. Is é an spriocdháta d’iarratais i gcás chúrsa 2017 ná Dé hAoine, an 25 Lúnasa.