Nuachtlitir #38: Aibreán 2017

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ag dul ó neart go neart


I bhfómhar 2016, rinne líon níos mó daoine an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (TGG) ná mar a rinne téarma ar bith eile ó thosaigh an cúrsa le ceathrar mac léinn in 2012. Breis is 200 duine ón earnáil phoiblí a thug faoin TGG an fómhar seo caite, agus reáchtáladh 18 gcúrsa in áiteanna éagsúla ar fud na tíre.


Den chéad uair an fómhar seo caite tairgeadh dhá chúrsa nua: cúrsa ag Leibhéal 6 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí, mar aon le Cúrsa Ullmhúcháin an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil. Deir Niamh Ní Chadhla, Riarthóir Acadúil Ghaelchultúir, “[gur] iontach an rud é go bhfuil an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil anois ar fáil ag ceithre leibhéal éagsúla, agus go bhfuil an cúrsa ullmhúcháin againn freisin. Fágann sé seo go bhfuil sé ar ár gcumas freastal ar fhoghlaimeoirí uile na hearnála poiblí, idir thosaitheoirí agus chainteoirí líofa.”


Tá an fhoghlaim chumaisc, agus an tsolúbthacht a chuireann an cur chuige sin ar fáil d’fhoghlaimeoirí, ar cheann de shaintréithe an TGG. Tá an-bhéim ar an gcúrsa ar líne atá ar shuíomh ríomhfhoghlama an chomhlachta, www.ranganna.com, agus tugann sé sin deis do dhaoine a bheith ag foghlaim ar bhealach idirghníomhach taobh amuigh den seomra ranga. Tá baill foirne ó bhreis agus 50 eagras éagsúil tar éis freastal ar an TGG. Faoi láthair, tá an cúrsa á reáchtáil againn i gContae na hIarmhí, Contae Chill Dara, Contae Lú agus in ionaid éagsúla i gcathair Bhaile Átha Cliath.
Bronnadh an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil i gComhairle Contae Mhaigh Eo, Meán Fómhair 2016

Reáchtáiltear an cúrsa ar bhonn éilimh, mar sin is féidir le heagras poiblí in aon áit sa tír teagmháil a dhéanamh le Gaelchultúr ag am ar bith den bhliain más mian leo an cúrsa a reáchtáil. Go dtí seo, tá 65% de na heagrais phoiblí a reáchtáil cúrsa intí tar éis filleadh ar Ghaelchultúr le cúrsa a reáchtáil den dara nó den tríú huair.


Le cinntiú go n-oireann an TGG do gach cineál eagrais, bíodh sé beag nó mór, tá roghanna difriúla ann maidir le seachadadh an chúrsa; is féidir é a reáchtáil ar líne amháin, is féidir é a reáchtáil thar thréimhsí 10 seachtaine nó 20 seachtain agus is féidir le dhá eagras éagsúla cúrsa a dhéanamh le chéile chun an costas a roinnt.


Beidh ócáidí bronnta de chuid an TGG á reáchtáil ag Gaelchultúr i gcaitheamh an tsamhraidh áit a mbronnfar teastais oifigiúla QQI ar na mic léinn a ghlac páirt sna leibhéil éagsúla. “Sílim féin go bhfuil sé tábhachtach críoch dhearfach thaitneamhach a chur leis an TGG,” a deir Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir, “agus aitheantas a thabhairt do na mic léinn as an dua a chaith siad leis an gcúrsa. Bíonn ceol beo agus sólaistí ag na hócáidí bronnta agus is breá le foireann Ghaelchultúir an deis a thapú bualadh leis na foghlaimeoirí agus a bheith ag labhairt leo go sóisialta trí mheán na Gaeilge.”
Bronnadh an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Samhain 2016

Cuirfear tús arís leis an TGG i mí Mheán Fómhair i nGaelchultúr, ach is féidir cúrsa a reáchtáil taobh istigh d’eagras ag am ar bith. Tá an comhlacht ag reáchtáil measúnuithe in eagraíochtaí de chuid na hearnála poiblí ar fud na tíre faoi láthair.


Tá níos mó eolais, mar aon le bróisiúr digiteach, le fáil ach cliceáil anseo.


Déan teagmháil le Michelle Seoighe, Feidhmeannach Margaíochta Ghaelchultúir (michelle@gaelchultur.com nó 01 484 5225), am ar bith le measúnú a eagrú duit féin nó do chomhghleacaí de do chuid, nó díreach le níos mó eolais a fháil faoin TGG.