Nuachtlitir #37: Eanáir 2017

Bealaí éagsúla le hullmhú d’agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) le Gaelchultúr


Tá an t-agallamh Gaeilge ar cheann de na gnéithe is mó de phróiseas iontrála na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) a chuireann faitíos agus imní ar dhaoine. Is cuma cé chomh líofa is a bhí tú agus tú ag tabhairt faoin Ardteist, mura raibh deis agat do chuid scileanna teanga a chleachtadh ó shin i leith, is cinnte go bhfuil meirg éigin tagtha ar do chumas cumarsáid éifeachtach a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.


Níor cheart go mbeadh faitíos ar bith ort, áfach, mar tá flúirse bealaí againn anseo i nGaelchultúr le cabhrú leat an mheirg sin a ruaigeadh sula dtabharfaidh tú faoin agallamh. Tá trí chúrsa éagsúla againn atá deartha go speisialta le daoine a ullmhú le tabhairt faoin agallamh Gaeilge atá mar chuid de phróiseas iontrála na Máistreachta Gaeilge san Oideachas (Bunmhúinteoireacht), agus dá bharr sin tá seans maith ann go mbeidh ceann ann a bheidh oiriúnach duitse, is cuma cén sceideal atá agat i láthair na huaire nó cén áit a bhfuil tú lonnaithe.


Dírítear sna trí chúrsa éagsúla seo ar na príomhábhair chainte a bhíonn i gceist san agallamh agus cuirtear ar chumas na rannpháirtithe a gcuid scileanna cainte a fhorbairt agus cur lena stór focal.


Tá sé mar aidhm ag na cúrsaí eolas a chur ar fáil do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas:


• tús maith a chur leis an agallamh, rud a chuirfidh ar a suaimhneas iad, agus a rachaidh i bhfeidhm ar na hagallóirí
• briathra a úsáid i gceart
• freagraí fada, ina bhfuil scoth na Gaeilge, a thabhairt ar cheisteanna a thagann chun cinn go minic san agallamh
• freagraí a thabhairt atá cruinn ó thaobh na gramadaí de
• sleachta próis a léamh gan deacracht
• úsáid a bhaint as an réimse leathan áiseanna Gaeilge atá ar fáil ar líne anois.


Tá na trí chúrsa oiriúnach ó thaobh caighdeáin de do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, roinnt mhaith blianta ó shin, b’fhéidir. Tuigeann na daoine seo go leor den teanga ach is beag deis a bhí acu í a úsáid le blianta beaga anuas. Tá an bhéim ar scileanna labhartha agus éisteachta ach tugtar deiseanna do na rannpháirtithe an teanga a léamh agus a scríobh chomh maith. Déantar an ghramadach a mhúineadh i gcomhthéacs, de réir mar atá sí ag teastáil.


Caith súil ar na trí chúrsa thíos, agus féach an mbeadh ceann acu oiriúnach duitse!


1. Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht): Dianchúrsa Ullmhúcháin don Agallamh

Is é an cúrsa seo an cúrsa is cuimsithí atá againn le daoine a ullmhú don agallamh Gaeilge don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht), agus tá dhá rogha acu siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi, ó thaobh struchtúr an chúrsa de.


Rogha 1: Tá an rogha seo oiriúnach go háirithe dóibh siúd atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath. Freastalaíonn rannpháirtithe an chúrsa seo ar rang dhá uair an chloig sa seomra ranga, uair amháin in aghaidh na seachtaine, thar ocht seachtaine, i nGaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Beidh na ranganna ar siúl an t-earrach seo idir 7.00pm agus 9.00pm ar an gCéadaoin, ar na dátaí seo a leanas: 8, 15, 22, 29 Márta; 5, 12, 26 Aibreán; agus 3 Bealtaine.


Tá tuilleadh eolais faoin rogha seo ar fáil anseo.


Rogha 2: Tá an rogha seo níos oiriúnaí do dhaoine atá lonnaithe taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath. Freastalaíonn rannpháirtithe an chúrsa seo ar dhá sheisiún lae sa seomra ranga i nGaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, agus ar thrí sheisiún beo ar líne. Beidh na seisiúin lae ar siúl idir 10.00am agus 4.00pm, Dé Sathairn, an 4 Márta, agus Dé Sathairn, an 29 Aibreán 2017. Mairfidh na seisiúin ar líne dhá uair an chloig agus beidh siad ar siúl tráthnóna Dé Céadaoin, idir 7.00pm agus 9.00pm, ar na dátaí seo a leanas: 15 Márta, 29 Márta agus 12 Aibreán. Tá tuilleadh eolais faoin rogha seo ar fáil anseo.


Beidh fáil ag rannpháirtithe an chúrsa seo freisin, is cuma cé acu a fhreastalaíonn siad ar Rogha 1 nó Rogha 2 thuas, ar an gcúrsa ar líne Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) ar feadh trí mhí. Tá tuilleadh eolais le fáil thíos faoin gcúrsa sin.


2. Dianchúrsa Ullmhúcháin d'Agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (Bunmhúinteoireacht)

Is cúrsa ar líne é an cúrsa seo ar féidir le foghlaimeoirí tabhairt faoi ina gcuid ama féin sa bhaile, is cuma cén áit sa tír nó sa domhan a bhfuil siad lonnaithe.


Tá naoi n-aonad éagsúla i gceist sa chúrsa, agus tá gach ceann acu dírithe ar thopaic faoi leith a d’fhéadfadh teacht chun cinn san agallamh. Seo iad na topaicí atá le fáil sa chúrsa:

• Aonad 1: Struchtúr an Agallaimh
• Aonad 2: Cúlra agus Áit Chónaithe / An Teaghlach
• Aonad 3: An Saol Oibre
• Aonad 4: Laethanta Saoire agus Taisteal / Teangacha
• Aonad 5: Cúrsaí Oideachais agus Gairm an Mhúinteora
• Aonad 6: Stíl Mhaireachtála
• Aonad 7: Labhairt faoin Am atá Thart
• Aonad 8: Labhairt faoin Am atá Romhainn
• Aonad 9: Dá mbeinn i m’Aire Oideachais ...

Tá an bhéim ar fad sa chúrsa ar na rannpháirtithe a ullmhú le bheith in ann dul i ngleic leis na topaicí thuas san agallamh. Múintear stór focal agus frásaí úsáideacha, agus cuirtear neart comhráite samplacha ar fáil freisin. Tá comhaid fuaime ag dul le gach cuid den chúrsa go mbeidh rannpháirtithe in ann dul i dtaithí ar fhuaimeanna na teanga arís.I ngach aon aonad freisin tugtar eolas tábhachtach maidir leis an teanga, agus tarraingítear aird na rannpháirtithe ar na peacaí marfacha, ó thaobh na teanga de, a dhéantar go minic sna hagallaimh agus ba cheart a sheachaint, más féidir é.Is féidir an cúrsa seo a cheannach, nó triail a bhaint as aonad samplach as, ach cliceáil anseo. Ós rud é gur cúrsa ar líne atá ann, is féidir é a cheannach am ar bith, agus bíonn rochtain agat air ar feadh tréimhse sé mhí ansin.


3. Dianchúrsa Ullmhúcháin Aon Lae d’Agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (Bunmhúinteoireacht)

Mar a thugann an teideal le fios, is dianchúrsa aon lae é an cúrsa seo, a bheadh oiriúnach, mar sin, do dhaoine nach bhfuil ag iarraidh cúrsa a dhéanamh atá chomh cuimsitheach is atá an Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht): Dianchúrsa Ullmhúcháin don Agallamh, ach atá ag iarraidh roinnt ama a chaitheamh sa seomra ranga le múinteoir seachas a bheith ag obair go hiomlán neamhspleách sa bhaile.


Fógrófar na dátaí ar a reáchtálfar an cúrsa seo ar gaelchultur.com níos giorra do dháta na n-agallamh. Idir an dá linn, má tá tuilleadh eolais uait maidir leis an gcúrsa is féidir leat ríomhphost a chur chuig eolas@gaelchultur.com, nó glaoch a chur orainn ar 1890 252 900 nó ar (01) 484 5220.


Beidh fáil ag rannpháirtithe an chúrsa seo freisin ar an gcúrsa ar líne Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) ar feadh trí mhí.


Má tá tuilleadh eolais uait faoi aon cheann de na cúrsaí seo, is féidir leat ríomhphost a chur chuig eolas@gaelchultur.com, nó glaoch a chur ar 1890 252 900 nó ar (01) 484 5220.