Foireann

Tá seisear fostaithe go lánaimseartha sa chomhlacht, mar aon le go leor múinteoirí páirtaimseartha ar fud na tíre.

Éamonn Ó Dónaill (Stiúrthóir Oideachais)

Is as Gaeltacht Ghaoth Dobhair ó dhúchas é Éamonn Ó Dónaill. Chaith sé na blianta 1996 go 2002 ag obair mar Stiúrthóir ar an Teanglann i Roinn na Nua-Ghaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus ba chomhairleoir teanga é ar feadh roinnt blianta ansin.

Bhí Éamonn ina eagarthóir ar an iris idirlín Beo! ó bunaíodh í sa bhliain 2001 go dtí Meán Fómhair 2007. Ba stiúrthóir é chomh maith ar Sult Teoranta, an comhlacht a reáchtáil club Gaeilge, Sult, i mBaile Átha Cliath idir 1999 agus 2007. Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Raidió na Life i 1992 agus chaith sé roinnt blianta ag craoladh leis an stáisiún ar bhonn deonach.

Bhí Éamonn ina chomhordaitheoir teanga ar dhá shraith teilifíse d’fhoghlaimeoirí Gaeilge go dtí seo: Turas Teanga, a craoladh ar RTÉ in 2004, agus Now You’re Talking, a craoladh ar RTÉ agus ar an BBC i 1995. Scríobh sé an dá leabhar a bhí ag dul leis na sraitheanna sin chomh maith.

Is iad Gaeilge gan Stró! – Beginners Level (2011), Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level (2009) agus Gramadach gan Stró! (2008/2011/2013) (www.siopa.ie) na leabhair is deireanaí uaidh. In 2010, d’fhoilsigh Gaelchultúr QuickGuide Irish Grammar, cárta sracfhéachana a scríobh Éamonn i gcomhar lena chomhghleacaí Helen Hegarty.

Tá Éamonn ag feidhmiú mar Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir ó bhí 2005 ann.

Uimhir theileafóin: (01) 484 5227


Aodh Ó Gallchóir (Bainisteoir Sainchúrsaí Gaeilge)

Is as Gort an Choirce i nGaeltacht Thír Chonaill é Aodh Ó Gallchóir. D’fhreastail sé ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, áit ar bhain sé amach bunchéim sa Ghaeilge agus sa Tíreolaíocht in 2007 agus céim mháistir sa Nua-Ghaeilge in 2008. Chomh maith leis seo, tá Dioplóma Gairmiúil san Oideachas aige ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Chaith Aodh tréimhsí ina eagarthóir cúnta le Cló Iar-Chonnacht agus leis an nGúm chomh maith le bheith ag obair mar mhúinteoir meánscoile agus mar aistritheoir don Fhoclóir Nua Béarla-Gaeilge.

Tá Aodh ag feidhmiú mar Bhainisteoir Sainchúrsaí le Gaelchultúr ó bhí Meán Fómhair 2012 ann.


Michelle Seoighe (Feidhmeannach Margaíochta)

Is as Cathair na Mart i gContae Mhaigh Eo do Michelle. D’fhreastail sí ar Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, áit ar bhain sí amach céim sa chumarsáid in 2015. D’éirigh léi céad onóracha a ghnóthú. Agus í i mbun na céime, bhain sí Dioplóma sa Ghaeilge amach ag leibhéil B2 agus C1.

Anuas air sin, thug sí faoin Dioplóma sa Mhargaíocht Dhigiteach agus sna Meáin Shóisialta leis an European Institute of Communications agus d’éirigh léi céad onóracha a bhaint amach sa chúrsa sin in 2016.

Faoi láthair, tá Michelle i mbun MA i mBainistíocht agus Beartas na Meán le hOllscoil Uladh, agus cúrsa sa Mhargaíocht Dhigiteach leis an Digital Marketing Institute.

Tá taithí luachmhar faighte aici ar na meáin agus ar chúrsaí cumarsáide le TG4, Irish TV, RTÉ Raidió na Gaeltachta agus BBC Thuaisceart Éireann. Tá sealanna caite aici ag obair mar chúntóir léirithe, mar thaighdeoir agus mar léiritheoir/stiúrthóir leis na craoltóirí sin.

Tá Michelle ag feidhmiú mar Fheidhmeannach Margaíochta le Gaelchultúr ó bhí tús mhí an Mhárta 2017 ann.


Róisín Adams (Bainisteoir Forbartha Curaclaim)

Is as Port Laoise ó dhúchas í Róisín Adams ach bhog sí go Baile Átha Cliath in 2007 le bunchéim a dhéanamh sa Nua-Ghaeilge agus i Litríocht an Bhéarla i gColáiste na Tríonóide. D’éirigh léi ceann de scoláireachtaí fondúireachta an choláiste a bhaint amach sa dara bliain, agus céadonóracha a bhaint amach ag deireadh na bunchéime. I ndiaidh di an bhunchéim a chríochnú d’fhan sí sa choláiste le dochtúireacht a dhéanamh, agus d’éirigh léi í sin a chur i gcrích taobh istigh de thrí bliana. Ba é ‘Forbairt Litríocht Ghaeilge na nÓg, 1926-1967’ teideal a tráchtais dochtúireachta.

Tá an-spéis ag Róisín sa litríocht do pháistí agus tá sí ar choiste an Chumainn Éireannaigh um Staidéar ar Litríocht na nÓg ó bhí Deireadh Fómhair 2014 ann. Bhí sí mar mholtóir ar Ghradaim Leabhar Chumann Léitheoireachta na hÉireann sa bhliain 2013, agus ar Ghradaim Leabhar Leabhair Pháistí Éireann in 2016. Tá neart léirmheasanna foilsithe aici ar shaothar do dhaoine óga in Inis Magazine, Comhar agus CBI Recommended Reads, agus tá roinnt aistí acadúla foilsithe aici ar ábhar a dochtúireachta freisin. Bhí sí mar chomheagarthóir ar an gcnuasach aistí Thar an Tairseach: Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg, a d’fhoilsigh LeabhairCOMHAR in 2014.

Tá tréimhsí caite ag Róisín ag múineadh i gColáiste na Tríonóide agus i gColáiste Phádraig agus is í a mhúineann an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge do Ghaelchultúr.

Thosaigh Róisín ag obair go páirtaimseartha le Gaelchultúr i mí Lúnasa 2015, agus ceapadh ina Bainisteoir Forbartha Curaclaim í i mí Iúil 2016.


Niamh Ní Chadhla (Riarthóir Acadúil)

Rugadh agus tógadh Niamh Ní Chadhla i dTamhlacht i gContae Bhaile Átha Cliath. Fuair sí a cuid bunscolaíochta agus a cuid meánscolaíochta trí Ghaeilge, ansin rinne sí céim sa Ghaeilge agus sa Ghearmáinis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Ghnóthaigh sí scoláireacht de chuid Roinn na Gaeilge sa choláiste sin don MA i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge agus bhain sí céad onóracha amach sa chúrsa. Roghnaíodh í d’intéirneacht aistriúcháin in Aonad na Gaeilge sa Choimisiún Eorpach, áit ar chaith sí seal ag aistriú reachtaíochta.

Tá an-suim ag Niamh sna meáin chumarsáide. Bhíodh sí ag scríobh don nuachtán seachtainiúil Foinse tráth agus cuireann sí ailt ar fáil anois do Nós, iris stíl mhaireachtála atá dírithe ar an aos óg. Lena chois sin, is láithreoir í leis an stáisiún pobail Raidió na Life.

Chuaigh Niamh i mbun oibre mar fheidhmeannach riaracháin le Gaelchultúr i mí Iúil 2015 agus ceapadh ina Riarthóir Acadúil í ag tús 2016.


Derek O’Brien (Feidhmeannach Riaracháin)

Is as Sord i mBaile Átha Cliath do Derek agus ba sa Ghaelscoil áitiúil, Scoil an Duinnínigh, a spreagadh a spéis sa Ghaeilge. D’fhreastail sé ar Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus bhain sé céadonóracha amach sa Ghaeilge agus san iriseoireacht ina chéim. Bronnadh dhá ghradam air de bharr a chuid scríbhneoireachta agus é ina eagarthóir Gaeilge ar nuachtán na hollscoile.

Bhí Derek ina Uachtarán ar an gCumann Gaelach i rith na bliana acadúla 2014/15.

I ndiaidh dó an chéim a bhaint amach, chaith sé dhá bhliain ag obair ar thionscadail uile Fiontar agus seal eile ag obair mar léachtóir páirtaimseartha ar an gcúrsa a bhí déanta aige féin roimhe sin. Ina dhiaidh sin, chaith sé tréimhse ag obair le Cnuasach Bhéaloideas Éireann.

Tá Derek ag feidhmiú mar Fheidhmeannach Riaracháin ó bhí tús mhí Feabhra 2016 ann.


Ivana Varguličová (Dearthóir Gréasáin)

Is as Poblacht na Seice í Ivana Varguličová. Tá tréimhsí caite aici ag obair mar ríomhchláraitheoir le hArm Phoblacht na Seice agus leis an gcomhlacht bogearraí Tesco SW.

Ó bhog sí go hÉirinn, tá Ivana ag obair mar shaor-ríomhchláraitheoir/dearthóir gréasáin. Tá obair déanta aici leis an gcuideachta Abacus Communications ar an tionscadal Let’s do Business, ar shraith de chúrsaí ríomhfhoghlama é i réimse Bhéarla an Ghnó.

Le blianta beaga anuas, tá sí ag obair do na cuideachtaí Gaelchultúr, Dúrud agus Cois Life. Tá obair theicniúil déanta aici ar www.siopa.ie, www.clubleabhar.com, www.ranganna.com, www.gaelchultur.com agus ar shuíomhanna na gcomhlachtaí thuasluaite.

Faoi láthair, tá Ivana i mbun céim mhatamaitice leis an Ollscoil Oscailte.